Jam Icons – Download free 422 Handcrafted & Pixel Perfect Icons

Jam Icons – Download free 422 Handcrafted & Pixel Perfect Icons

Jam icon là một tập hợp các biểu tượng được thiết kế cho các dự án web, hình minh họa, dự án in, v.v. đi kèm với cả hai phiên bản font & svg.Các icon đã được tạo trong lưới 64 × 64 với cơ sở nét 4 pixel, tất cả đều theo cách nhất quán và được thử nghiệm ở 18 × 18, 24 × 24, 32 × 32.Bạn có thể sử dụng Jam icon theo hai cách: làm phông chữ , với biểu định kiểu css của nó hoặc dưới dạng tệp SVGs độc lập cho tất cả các dự án của bạn: web, ứng dụng, bản in, v.v.

Tải xuống ngay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *