100 Free Line and Solid Icons (AI. EPS. SKETCH. SVG. PNG. WEB FONTS)

100 Free Line and Solid Icons (AI. EPS. SKETCH. SVG. PNG. WEB FONTS)

Tài nguyên thiết kế miễn phí hôm nay là một bộ 100 biểu tượng cho các dự án thiết kế web và ứng dụng của bạn. các loại biểu tượng cho các dự án thiết kế của bạn.

Và mỗi biểu tượng đi kèm dưới dạng AI. EPS. SKETCH. SVG. PNG. WEB FONTS formats.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *